இலங்கையின் மாகாண முதலமைச்சர்கள்

Print

இலங்கையில் அமந்துள்ள ஒன்பது மாகாணங்களுக்குமான முதலமைச்சர்கள் விபரம் கீழே தரப்பெற்றுள்ளன

மேல் மாகாண முதலமைச்சர் - பிரசன்ன ரணதுங்க

வடமத்திய மாகாண முதலமைச்சர் - எஸ். எம். ரஞ்சித்

மத்திய மாகாண முதலமைச்சர் - சரத் ஏக்கநாயக்க

வடமேல் மாகாண முதலமைச்சர் - அதுல விஜேசிங்க

ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் - சசிந்திர ராஜபக்‌ஷ

சப்பிரகமுவ மாகாண முதலமைச்சர் - மஹிபால ஹேரத்

தென்மாகாண முதலமைச்சர் - சான்ஸ்விஜேலால் டி சில்வா

கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் - நஜீப் ஏ. மஜீத்

வடமாகாண முதலமைச்சர் - தெரிவு செய்யப்பெறவில்லை

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS