Sunday, Feb 18th

Last update10:22:09 AM GMT

தலைப்புச் செய்திகள்:
You are here: உலகம் வட அமெரிக்கா தமிழ் சொல்வதெழுதல் போட்டி - 2014 - பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம்-கனடா

தமிழ் சொல்வதெழுதல் போட்டி - 2014 - பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம்-கனடா

E-mail Print PDF

போட்டி பற்றிய முக்கிய அறிவித்தல்

தமிழ் சொல்வதெழுதல் போட்டிக்கான சொற்கள் பிரிவுகள் அடிப்படையில் பதியப் பெற்றுள்ளன. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கான பிரிவை தெரிவு செய்து அவர்களை ஆயத்தம் செய்து கொள்வதற்காக முன்கூட்டியே தரப்பெற்றுள்ளன.

போட்டி இடம்பெறும் இடம், நேரம் என்பன உரிய நேரத்தில் அறியத் தரப்பெறும்

உங்கள் பிரிவிற்கு உரிய சொற்களில் உங்களை கேட்கும் சொற்கள் அடங்கிய பத்திரத்தை நீங்களே அதிஷ்டச் சீட்டு ஒன்றை எடுப்பதன் மூலம் தெரிவு செய்யலாம். நீங்கள் தெரிவு செய்யும் அதிஷ்டச் சீட்டில் காணப்பெறும் இலக்கத்திற்குரிய பட்டியலில் உங்கள் பிரிவுக்கு உரிய சொற்களில் 15 சொற்களும், இவை தவிர போட்டியில் பங்கு பற்றுவோரின் தமிழ் அறிவை பரீட்சிப்பதற்காக மேலதிகமாக (இச் சொற்களுக்கு இணையான) 15 புதிய சொற்களும் பதியப்பெற்றிருக்கும்

போட்டி பற்றிய முழு விபரங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள திரு. மனுவேந்தன் அவர்களை (416-569-5121) அழையுங்கள்

பிரிவு: பாலர் வகுப்பு

1.      அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஃ
2.      பூ
3.      தீ
4.      நீ
5.      கூ
6.      வா
7.      விழு
8.      அது
9.      பிடி
10.    கை
11.    போ
12.    வலி
13.    நோ
14.    சிவ
15.    துடை
16.    ஓடு
17.    கை
18.    தொடு
19.    கண்
20.    காது


பிரிவு: வகுப்பு - 1
1.      இரு
2.      படு
3.      நட
4.      போடு
5.      அழு
6.      விடு
7.      நாடு
8.      விழு
9.      ஓடு
10.    கொடு
11.    வாதி
12.    சோதி
13.    ஆடு
14.    நாடு
15.    அணு
16.    பொது
17.    தோடு
18.    முடி
19.    குதி
20.    விதி
21.    முகில்
22.    முத்து
23.    கழுவு
24.    கத்து
25.    முட்டு
26.    போற்று
27.    பொத்து
28.    வாட்டு
29.    காட்டு
30.    கொத்து


பிரிவு: வகுப்பு - 02
1.      அறிவு
2.      வீரன்
3.      அழகு
4.      அமைதி
5.      வானம்
6.      தொழில் 
7.      மழழை
8.      என்ன
9.      அவர்
10.    நன்றி
11.    வாழ்க
12.    தளம்
13.    கேள்வி
14.    ஆவல்
15.    புகழ்
16.    பாடல்
17.    ஆடல்
18.    அவள்
19.    இவள்
20.    இந்த
21.    அந்த
22.    பெருமை
23.    பயம்
24.    வேணும்
25.    போதும்
26.    மேளம்
27.    கனடா
28.    எழுது
29.    சுடும்
30.    தூரம்


பிரிவு: வகுப்பு - 03
1.      குட்டு
2.      தள்ளு
3.      கல்லு
4.      சக்தி
5.      தொட்டி
6.      கஞ்சி
7.      பக்தி
8.      காவடி
9.      மொட்டு
10.    நுள்ளு
11.    வாழும்
12.    இல்லை
13.    பிள்ளை
14.    பொங்கு
15.    தொங்கு
16.    வள்ளி
17.    பழுது
18.    பங்கு
19.    நாழிகை
20.    பொதிகை
21.    காட்சி
22.    தேவைகள்
23.    கூட்டு
24.    தொட்டு
25.    தெரிவாய்
26.    பேத்தி
27.    அறிதல்
28.    கொட்டு
29.    பிறவி
30.    விழுவாய்


பிரிவு: வகுப்பு - 04
1.      மின்னல்
2.      மிருகம்
3.      மனிதன்
4.      விரதம்
5.      நடிகன்
6.      பக்கம்
7.      இருவர்
8.      ஒருவர்
9.      புதினம்
10.    வட்டம்
11.    எப்படி
12.    வெள்ளம்
13.    தடிமன்
14.    கணக்கு
15.    கழகம்
16.    அபாயம்
17.    துக்கம்
18.    இருமல்
19.    அடுத்து
20.    கருத்து
21.    காரணம்
22.    வருடம்
23.    எறும்பு
24.    இழப்பு
25.    புதியது
26.    நிமிடம்
27.    பிறப்பு
28.    சிங்கம்
29.    இரும்பு
30.    வர்ணம்


பிரிவு: வகுப்பு - 05
1.      அழைப்பு
2.      பிழையான
3.      வாழ்த்து
4.      களைத்த
5.      பாடுவேன்
6.      பொரியல்
7.      கழகம்
8.      குழப்பம்
9.      இலங்கை
10.    குழந்தை
11.    அலம்பல்
12.    கதைகள்
13.    கேட்பாய்
14.    கிழவன்
15.    இணையம்
16.    எழும்பு 
17.    கூட்டல்
18.    கடைகள்
19.    வேண்டாம்
20.    கிடையாது
21.    தொடர்பு
22.    பழையது
23.    களைப்பு
24.    திருநீறு
25.    குளித்தல்
26.    தேவாரம்
27.    கொழுப்பு
28.    மாலைகள்
29.    எலும்பு
30.    உழைப்பு


பிரிவு: வகுப்பு - 06
1.      அவசரம்
2.      மலிவானது
3.      ஒழுக்கம்
4.      சந்தனம்
5.      தோட்டம்
6.      தூரத்தில்
7.      கண்ணாடி
8.      நீங்கள்
9.      கூறினார்
10.    கத்தியது
11.    கழித்தல்
12.    சுடுகிறது
13.    மழைமுகில்
14.    நல்லவன்
15.    வெளிக்கிடு
16.    இருங்கள்
17.    முடியாது
18.    இனிக்கும்
19.    அழுகிறான்
20.    இரக்கம்
21.    புளிக்கும்
22.    கசக்கும்
23.    இரகசியம்
24.    மன்னிப்பு
25.    அழுதேன்
26.    காய்ச்சல்
27.    வைத்தியர்
28.    மெலிந்தேன்
29.    கழிவுகள்
30.    அனுப்புதல்
31.    உடைந்தது
32.    பாடுங்கள்
33.    கிடையாது
34.    முழித்தல்
35.    மரக்கறி
36.    பேசுங்கள்
37.    நம்பினேன்
38.    மன்னிப்பு
39.    வாழ்க்கை
40.    ஓடுவோம்


பிரிவு: வகுப்பு - 07
1.      கடுமையான
2.      உடைத்தாள்
3.      பாதங்கள்
4.      மறுபடியும்
5.      ஒழுங்கானது
6.      அருளுவாள்
7.      ஒலிபரப்பு
8.      போற்றினர்
9.      தொலைக்காட்சி
10.    வானொலிப்பெட்டி
11.    அறிவிப்பாளர்
12.    போக்குவரவு
13.    சிங்காரி
14.    இல்லாதவன்
15.    வாழ்த்தினான்
16.    இறைசெயல்
17.    இயக்கம் 
18.    துறந்தவன்
19.    மகாராணி
20.    நல்லவேளை
21.    கல்மனம்
22.    பூந்தளிர்
23.    கருமேகம்
24.    கூறினார்கள்
25.    நானிலம்
26.    பொருளாளர்
27.    இடைவேளை
28.    மறந்தாள்
29.    பெற்றுகொள்
30.    யாரிடம்
31.    நடுதல்
32.    மறந்துவிட்டேன்
33.    வாடியது
34.    பூமணம்
35.    பொய்முகம்
36.    வருந்தினேன்
37.    நடக்கவில்லை
38.    தடைப்பட்டது
39.    விடைபெறு
40.    கற்பகவல்லி


பிரிவு: வகுப்பு - 08
1.      விஞ்ஞானம்
2.      நடக்கிறேன்
3.      பொறுங்கள்
4.      அழித்தனர்
5.      திரைப்படம்
6.      சாப்பிடுவோம்
7.      பறக்கின்றன
8.      சொல்லுங்கள்
9.      கனடாக்காரன்
10.    சைவசமயம்  
11.    பெண்பிள்ளை
12.    பேச்சுவார்த்தை
13.    கழுவினேன்
14.    கொழுத்துவிட்டாய்
15.    பேச்சுப்போட்டி
16.    பொல்லாதவன்
17.    குங்குமம்
18.    கிழித்தெறி
19.    குரைத்தல்
20.    மெலிந்தவன்
21.    சுடுதண்ணீர்  
22.    குளிர்காலம் 
23.    கோடைகாலம்
24.    உயர்ந்தவர்கள்
25.    பணக்காரன்
26.    போகிறேன்
27.    பழக்கவழக்கம்
28.    குறைகுற்றம்
29.    உறங்கினான்
30.    வளர்ந்தேன்
31.    முழுகினேன்
32.    ஆண்பிள்ளை
33.    சிரிக்கிறேன்
34.    அழுகிறான்
35.    பிறந்தநாள்
36.    தும்புத்தடி
37.    திருக்குறள்
38.    விளையாடுவோம்
39.    விளங்கவில்லை
40.    களைத்தோம்


குறிப்பு:போட்டிகள் தற்போது கற்கும் வகுப்பின் அ
டிப்படையில் பாடசாலைகளின் march break காலத்தில்  இடம்பெறும்.போட்டிகள் நடைபெறும் இடம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். உங்கள் பிள்ளைகளை ஊக்குவித்து பெறுமதியான பரிசில்களை வெல்லுங்கள்.

தகவல்: மனுவேந்தன் அவர்கள்

பண்கலை பண்பாட்டுக் கழகம் - கனடா

புலம்பெயர் நாடுகளில் வளர்ந்து வரும் எமது இளம் சந்ததியினரிடையே எம் தாய் மொழி தமிழை ஊட்டுவதற்காக ஊர் கழகங்கள், ஒன்றியங்கள் முன்னெடுத்துள்ள தமிழ் சொல்வதெழுதல், பேச்சுப் போட்டி போன்ற ஊக்குவிப்பு நிகழ்வுகளை போற்றுவதில் பெருமிதமடைகின்றோம்.

இது வரை காலமும் இது போன்ற நிகழ்சிகளில் பங்கு பெற தவறிய பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் முன்வந்து எதிர்காலங்களில் இடம்பெறும் நிகழ்வுகளில் பங்கு பெறச் செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாய் மொழி தமிழையும் கற்றுக் கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பினை பெற்றுக் கொள்வதோடு எம்மூர் உறவுகளிடையே புதிய பிணைப்பையும், உறவையும், அன்பையும் வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள்.

பணிப்புலம்.கொம்
”பணி செய்வதே பணி”

முத்துமாரி அம்மன் ஆலயம்

ஞான வேலாயுதர் ஆலயம்

சித்தி விநாயகர் ஆலயம் - சாந்தை

சம்புநாதீஸ்வரர் ஆலயம்

காடேறி ஞானபைரவர் ஆலயம்

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS